Inapoi la pagina principala
Repere istorice Statutul SRDNBM Conducerea SRDNBM Manifestari stiintifice SRDNBM – date statistice SRDNBM – publicatii Inscrierea in SRDNBM
 • CAPITOLUL I – Dispozitii generale
 • CAPITOLUL II – Scopul, obiectivele si atributiile Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
 • CAPITOLUL III – Resursele patrimoniale ale Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
 • CAPITOLUL IV – Organizarea si functionarea Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
 • CAPITOLUL V – Dizolvarea si lichidarea Societatii
 • CAPITOLUL VI – Dispozitii finale


 • ANEXA I - Organizarea congreselor Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice
  ANEXA II - Functionarea secretariatului SRDNBM
  ANEXA III - Premii si distinctii


  CAPITOLUL I – Dispozitii generale

  Art. 1 Denumirea asociatiei : Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNBM). Se constituie ca societate profesionala civila româna, neguvernamentala, de drept privat, apolitica, filantropica, independenta de orice organizatie de stat sau privata, cu personalitate juridica.

  Art. 2 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este înfiintata prin vointa membrilor fondatori.. Este constituita, organizata si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 26/2000 publicata în Monitorul Oficial Nr. 39/31.01.2000 si cu prezentul Statut.
  Acest Statut concorda în mare masura cu acela al Asociatiei Europene pentru Studiul Diabetului (EASD).

  Art. 3 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice îsi are sediul în localul Institutului de Diabet, Nutitie si Boli Metabolice „ Prof. Dr. N.C.Paulescu “, str. Ion Movila nr. 5-7, Sectorul 2, Bucuresti 020475. Aici va functiona un Secretariat Tehnic permanent.

  Art. 4 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice functioneaza pe o perioada nedeterminanta. Ea reprezinta continuarea Societatii de Nutritie si Boli Metabolice, înfiintata în anul 1957 în cadrul Uniunii Societatilor de Stiinte Medicale (USSM) si reorganizata în anul 1990 în cadrul Asociatiei Medicale Române (AMR).

  Art. 5 Patrimoniul initial al Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este de 15 milioane lei si provin din aportul în bani a membrilor fondatori.

  Art. 6 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice se poate afilia la organizatii nationale si internationale, ale caror scopuri si activitati nu contravin legii si prezentului Statut.
  CAPITOLUL II – Scopul, obiectivele si atributiile Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice

  Art. 7 Scopul Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este acela de a contribui la cresterea continua a nivelului profesional, stiintific si deontologic al membrilor sai. Aceasta înseamna :

  1. Unirea eforturilor pentru îmbunatatirea serviciilor medicale de specialitate, pentru sporirea calitatii si eficienta actului medical, în beneficiul pacientilor.

  2. Lupta pentru realizarea unor conditii optime de munca si sprijinirea cresterii competitivitatii si a nivelului de pregatire profesionala în sfera specialitatii.

  3. Desfasurarea unor manifestari stiintifice de specialitate si facilitarea accesului la informatii medico-profesionale.

  4. Sprijinirea învatamântului de specialitate sub toate formele sale.

  5. Sprijinirea activitatilor de cercetare stiintifica si de educatie din sfera specialitatii.

  6. Atragerea de donatii si sponsorizari pentru realizarea actiunilor mentionate mai sus (în limitele legalitatii si ale unei înalte moralitati).

  Art. 8 Obiectivul Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este ameliorarea permanenta a calitatatii îngrijirii medicale si a calitatii vietii persoanelor cu diabet zaharat si/sau cu alte boli de nutritie si metabolism.

  Art. 9 Pentru realizarea scopului si a obiectivului, Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice va colabora cu organisme guvernamentale si parlamentare, cu institutii medicale si stiintifice din tara si din strainatate, cu alte asociatii profesionale si neprofesionale, cu producatori si importatorii de medicamente si alimente, precum si cu mass- media.

  Art. 10 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice organizeaza manifestari stiintifice locale, nationale sau internationale (congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde, s.a.m.d.), garantând calitatea lucrarilor înscrise în programe, a concluziilor si recomandarilor.

  Art. 11 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice va edita periodicul Societatii sub titlul “Jurnalul Român de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice” precum si volumul cuprinzând rezumatele Congreselor anuale sub numele “Acta Diabetologica Româna”. Editeaza de asemenea si alte periodice, materiale de educatie, ghiduri, rapoarte tehnice etc. Orice initiativa privind realizarea unei publicatii se aproba de catre Comitetul Director. Colectivele redactionale se numesc si se revoca, la propunerea Comitetului Director, de catre Adunarea Generala, careia îi prezinta informari periodice sau la solicitare. Colectivele redactionale sunt obligate sa respecte litera si spiritul prezentului Statut. Toate publicatiile realizate în aceste conditii vor mentiona în clar apartenenta la Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice.

  Art. 12 Societatea poate oferi burse, premii ori alte recompense, în masura în care va dispune de posibilitati financiare adecvate. Comitetul Director este responsabil pentru initierea, ierarhizarea si acordarea acestora, cu obligatia de a raporta Adunarii Generale toate detaliile.

  Art. 13 Societatea poate conferi distinctii simbolice (diplome, plachete omagiale, titluri onorifice etc.) unor personalitati sau colective. Comitetul Director este responsabil pentru initierea si acordarea acestora, cu obligatia de a raporta Adunarii Generale toate detaliile.

  Art. 14 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice poate oferi consultanta teoretica si practica în probleme de specialitate Ministerului Sanatatii si Comisiilor sale, Caselor de Asigurari, Colegiului Medicilor, Academiei de Stiinte Medicale, Academiei Române etc. Institutiile respective se vor adresa Comitetului Director, care va analiza solicitarile si va raspunde dupa caz. În astfel de situatii, Comitetul Director are obligatia sa promoveze litera si spiritul Statutului. El este de asemenea obligat sa informeze Adunarea Generala si sa ceara confirmarea deciziilor sale.

  Art. 15 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice poate îndeplini si alte atributii, daca ele sunt propuse, discutate si aprobate prin votul unei majoritati de 2/3 din membrii Societatii, prin modificarea Statutului în conformitate cu O.G. 26/30.01.2000.
  CAPITOLUL III – Resursele patrimoniale ale Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice

  Art. 16 Resursele patrimoniale ale Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice sunt formate din :

  1. Taxele de înscriere si cotizatiile anuale ale membrilor Societatii (echivalentul a 15 EUR pentru medicii specialisti si echivalentul a 10 EUR pentru medicii rezidenti). Pensionarii vor fi scutiti de plata cotizatiei anuale. Cotizatiile se achita cu ocazia Congreselor anuale sau în contul bancar al Societatii (cu ajutorul Secretariatului Tehnic).

  2. Sponsorizari si alocatii interne sau internationale

  3. Dobânzi si dividende realizate din plasamente

  4. Subventii

  5. Venituri din alte surse legale

  Art. 17 Disponibilitatile financiare ale Societatii vor fi depuse într-un cont bancar. Dreptul de semnatura pentru operatiunile bancare îl au Presedintele si un membru al Comitetului Director desemnat drept Trezorier.

  Art. 18 SRDNBM, care functioneaza ca un ONG, efectueaza o activitate economica financiara ce se cere contabilizata în conformitate cu prevederile legale. Cheltuielile vor fi avizate de catre persoanele autorizate si vor fi verificate de catre Comisia de Cenzori.

  Art. 19 Trezorierul va întocmi un bilant financiar anual, pe care îl va prezenta spre discutare si aprobare Adunarii Generale a SRDNBM.
  CAPITOLUL IV – Organizarea si functionarea Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice

  Art. 20 Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice se compune din membri fondatori, membri de onoare, membri titulari si membri asociati. Lista celor 51 de membri fondatori a fost inclusa în Actul de Constituire al Asociatiei si în forma initiala a prezentului Statut, care se afla în arhivele SRDNBM, sub supravegherea Secretariatului.

  Art. 21 Membrii de onoare provin din rândurile membrilor titulari. De regula, este vorba de personalitati marcante ale specialitatii. Trecerea în categoria membrilor de onoare se face în mod festiv, la recomandarea Comitetului Director si dupa votul Adunarii Generale. Unele personalitati de peste hotare pot fi, de asemenea, alese ca membri de onoare. Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generala. Dintre membrii de onoare pot fi alesi unul sau mai multi presedinti de onoare ai SRDNBM.

  Art. 22 Membri titulari pot fi medici specialisti si primari din domeniul specialitatii (inclusiv aceia care au obtinut dreptul de a practica prin supraspecializare, competenta ori alte cai legale) si care lucreaza în clinici, sectii, centre ori cabinete de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice.

  Art. 23 Membrii asociati pot fi medici specialisti sau primari din alte specialitati. Pot proveni de asemenea din alte profesiuni, apropiate domeniului medical, cu conditia sa sprijine SRDNBM în realizarea scopului, obiectivului si atributiilor sale. Tot ca membri asociati pot fi înscrisi medicii rezidenti din specialitatea noastra, pâna în momentul când au dreptul sa devina membri titulari. Membri asociati obligatia sa se înscrie si sa achite o cotizatie anuala (echivalentul a 10 EUR). Ei primesc legitimatia corespunzatoare, participa la toate activitatile SRDNBM, dar nu au drept de vot în Adunarea Generala.

  Art. 24 Numarul tuturor categoriilor de membri ai SRDNBM este nelimitat.

  Art. 25 Înscrierea membrilor titulari si asociati se face pe baza exprimarii în scris a dorintei de aderare (prin cerere de înscriere) si achitarea taxei de înscriere. Poate fi membru al SRDNBM orice persoana, indiferent de locul în care domiciliaza si îsi desfasoara activitatea, care:

  1. Accepta si adera liber la Statutul SRDNBM, contribuie activ la promovarea si aplicarea în practica a principiilor, obiectivelor si programelor acesteia.

  2. Plateste taxa de înscriere si cotizatia anuala

  3. Sustine material, financiar ori prin alte mijloace obiectivele SRDNBM

  Art. 26 Calitatea de membru titular sau asociat se poate pierde prin:

  1. Cerere scrisa de retragere

  2. Excluderea prin votul Adunarii Generale

  3. Neplata cotizatiei timp de doi ani consecutiv (la propunerea Comitetului Director, dupa atentionare publica prealabila).

  Art. 27 Drepturile membrilor titulari sunt:

  1. Sa participe la toate activitatile organizate de SRDNBM

  2. Sa aleaga si sa fie alesi în Comitetul Director

  3. Sa se adreseze verbal sau în scris Adunarii Generale si/sau Consiliului Director cu orice problema care priveste activitatea SRDNBM

  Art. 28 Îndatoririle membrilor titulari sunt:

  1. Sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului SRDNBM

  2. Sa participe la Adunarile Generale ale SRDNBM

  3. Sa respecte hotarârile luate la Adunarea Generala si de Comitetul Director.

  4. Sa achite la timp cotizatia

  Art. 29 Organele de conducere ale Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice sunt:

  1. Adunarea Generala

  2. Comitetul Director

  3. Comisia de Cenzori

  Art. 30 Forul suprem de conducere al Societatii Române de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice este reprezentat de catre Adunarea Generala a membrilor sai. Toate categoriile de membri au dreptul sa participe la sedintele Adunarii Generale si sa îsi exprime punctele de vedere.

  Art. 31 Hotarîrile Adunarii Generale se adopta pe baza votului exprimat de catre membrii titulari. Hotarârile se iau prin votul majoritatii simple a participantilor, iar când este necesara o majoritate de doua treimi acest lucru va fi mentionat în Statut.

  Art. 32 Adunarea Generala se convoaca cel putin o data pe an, cu prilejul unei manifestari stiintifice majore, cum ar fi Congresul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice. Comitetul Director poate convoca Adunarea Generala ori de câte ori este necesar. Adunarea Generala este statutara, daca sunt prezenti peste jumatate dintre membrii titulari.
  Daca Adunarea Generala convocata statutar nu întruneste cvorumul de jumatate plus unu dintre membrii titulari, în termen de pâna la 60 de zile se convoaca o noua Adunare Generala, unde hotarârile se vor lua indiferent de numarul membrilor titulari participanti.

  Art. 33 Competentele Adunarii Generale sunt:

  1. Stabilirea strategiei generale a SRDNBM

  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil

  3. Alegerea si revocarea Presedintelui SRDNBM ( prin vot secret cu majoritate simpla )

  4. Alegerea si revocarea Comitetului Director ( prin vot secret cu majoritate simpla )

  5. Alegerea si revocarea Comisiei de Cenzori ( prin vot secret cu majoritate simpla)

  6. Modificarea Statutului SRDNBM, la propunerea Comitetului Director

  7. Primirea si discutarea rapoartelor, informarilor si solicitarilor Comitetului Director.

  8. Sanctionarea membrilor SRDNBM prin vot de blam ( pentru abateri grave ) sau prin excludere ( pentru abateri deosebit de grave ). Pentru excludere este necesara o majoritate de doua treimi.

  9. Dizolvarea si lichidarea Societatii si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

  Art. 34 Activitatea curenta a SRDNBM este dirijata de Comitetul Director. Membrii acestuia sunt alesi de catre Adunarea Generala pentru un mandat de trei ani. Comitetul Director al SRDNBM este format din din noua membrii:

  1. Presedintele SRDNBM

  2. 2 vicepresedinti (un vicepresedinte pentru probleme organizatorice ; alt vicepresedinte pentru probleme privind publicatiile)

  3. Secretarul SRDNBM

  4. Trezorierul SRDNBM

  5. Alti patru membri
  În cadrul Comitetului Director functioneaza regula majoritatii simple.

  Art. 35 Fostii presedinti ai SRDNBM ramân membri de drept ai Comitetului Director, pâna la trecerea în rândul membrilor de onoare. Pot participa la toate activitatile Comitetului Director, dar nu au drept de vot în cadrul acestuia.

  Art. 36 Presedintele si Secretarul SRDNBM pot fi realesi în aceste functii pentru maximum înca un mandat neconsecutiv. Ceilalti membri ai Comitetului Director pot fi realesi pentru mai multe mandate.

  Art. 37 Alegerea Presedintelui SRDNBM se va face cu un an înaintea celorlalti membri ai Comitetului Director. În calitate de „ Presedinte Ales”, el se va familiariza cu problemele conducerii curente a SRDNBM. Participa la întrunirile Comitetului Director, dar nu are drept de vot decât daca provine dintre membrii acestuia.

  Art. 38 Nu pot face parte din conducerea SRDNBM persoane condamnate sau anchetate de catre organele judiciare. De asemenea nu pot face parte persoane sanctionate anterior de catre Adunarea Generala a SRDNBM.

  Art. 39 Comitetul Director are urmatoarele competente:

  1. Asigura punerea în aplicare a hotarârilor Adunarii Generale

  2. Prezinta Adunarii Generale rapoarte privind activitatea curenta, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, programele si proiectele SRDNBM

  3. Încheie acte juridice în numele si pe seama SRDNBM

  4. Atrage surse materiale

  5. Raspunde de administrarea legala si eficienta a patrimoniului

  Art. 40 Presedintele SRDNBM are urmatoarele atributii:

  1. Prezideaza sedintele Adunarii Generale si ale Comitetului Director

  2. Participa la toate actiunile si evenimentele oficiale organizate de catre SRDNBM

  3. Urmareste derularea si finalizarea programelor si proiectelor pe care si le-a propus SRDNBM

  4. Poate convoca Comitetul Director în sedinta de urgenta

  5. Reprezinta SRDNBM în relatiile externe

  Art.41 Secretarul SRDNBM are urmatoarele atributii:

  1. Pastreaza evidenta membrilor Societatii si documentele acesteia

  2. Convoaca membrii SRDNBM cu ocazia întrunirilor statutare si a manifestarilor organizate de catre SRDNBM

  3. Primeste si transmite corespondenta Societatii

  4. Urmareste ca plata cotizatiilor si a celorlalte obligatii financiare sa se faca la timp

  5. Transfera Comisiei de Cenzori datele si documentele necesare activitatii acesteia

  6. Coordoneaza si controleaza activitatea Secretariatului Tehnic permanent

  Art. 42 Comisia de Cenzori, formata din trei membri, reprezinta organul de control intern al SRDNBM. Ea are urmatoarele atributii:

  1. Verifica activitatea financiar-contabila a Societatii, cât si modul de gestionare si administrare a patrimoniului

  2. Verifica concordanta dintre venituri si cheltuieli

  3. Întocmeste rapoarte anuale si ori de câte ori este nevoie

  4. Poate participa la întrunirile Comitetului Director, fara drept de vot

  5. Nu are competente executive
  CAPITOLUL V – Dizolvarea si lichidarea Societatii

  Art. 43 Societatea se poate dizolva:

  1. De drept

  2. Prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz

  3. Prin hotarârea Adunarii Generale
  În cazul dizolvarii, bunurile ramase în urma lichidarii pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator, prin donatie

  Art. 44 În cazul lichidarii, se vor respecta prevederile O.G. nr. 26/ 30.01.2000
  CAPITOLUL VI – Dispozitii finale

  Art. 45 Statutul intra în vigoare dupa înregistrarea Societatii ca organism cu personalitate juridica proprie.

  Art. 46 Statutul SRDNBM poate fi modificat ori completat, dupa adoptarea lui, prin votul a peste doua treimi dintre participantii la Adunarea Generala.

  Tehnoredactat de parti si autentificat de notar public în 4 exemplare, din care 3 se elibereaza partilor.

  Timisoara, 26 Mai 2005
  ANEXA I

  ORGANIZAREA CONGRESELOR SOCIETATII ROMÂNE DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

  1. Prevederi generale

   1. ocietatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNBM) are dreptul si responsabilitatea exclusiva de a organiza manifestari stiintifico-profesionale sub titulatura „Congresul National SRDNBM”. Numerotarea acestora se face cronologic, folosind cifre arabe.

   2. Congresele S R D N B M se organizeaza anual, de regula în ultima decada a lunii mai. Schimbarea ritmicitatii poate fi hotarâta de catre Adunarea Generala, cu o majoritate de doua treimi.


  2. Locatia

   1. Congresele SRDNBM se desfasoara în capitala, în orase resedinta de judet sau în alte localitati, care îndeplinesc conditiile necesare.

   2. Locatia aleasa trebuie sa dispuna de acces facil (auto, tren etc.), conditii decente de cazare, cel putin doua sali de conferinte si un spatiu suficient pentru expozitie.

   3. Ofertantii vor prezenta din timp cereri scrise, temeinic argumentate, catre Comitetul Director.

   4. Adunarea generala va lua în discutie ofertele prezentate si va stabili locatiile Congreselor pentru urmatorii 1-3 ani.

   5. Schimbarea locatiei unui Congres SRDNBM poate fi facuta numai de catre Adunarea Generala, pe baza unor considerente serioase.

   6. În principiu, un ofertant nu poate solicita organizarea Congresului de doua ori consecutiv, decât în situatii deosebite.

   7. Se recomanda ca organizatorii locali sa difuzeze primele informatii despre Congresul SRDNBM (anuntul preliminar) pâna la 30 septembrie. Un al doilea anunt, mai consistent, va fi expediat membrilor SRDNBM si tuturor celor interesati pâna la 30 noiembrie.


  3. Programul Congreselor

   1. În programul unui Congres pot fi incluse:

    • conferinte invitate;
    • comunicari orale;
    • sesiuni de postere (ale caror concluzii vor fi prezentate de catre moderatori si în plen);
    • mese rotunde;
    • simpozioane sponsorizate;
    • estivitati de deschidere, de decernare a Premiilor SRDNBM si de închidere;
    • lansari de carti;
    • cursuri;
    • alte forme moderne de informare stiintifica si profesionala;
    • Adunarea generala a SRDNBM;


   2. Invitarea unor personalitati din tara si/sau din strainatate pentru a sustine conferinte ori alte activitati revine Comitetului Director si/sau organizatorilor locali. Invitatiile se vor face în numele SRDNBM, cu semnatura Presedintelui Societatii.

   3. Un grup de referenti cu experienta vor verifica valoarea rezumatelor trimise, va decide acceptarea sau neacceptarea lor si forma de prezentare (în caz de acceptare).

   4. Rezumatele vor fi primite pâna la data de 15 martie, iar informarea completa a autorilor se va face pâna la 30 aprilie.

   5. Daca o lucrare a fost selectata pentru prezentare orala sau poster si ea nu a fost efectiv prezentata cu ocazia Congresului SRDNBM, fara o motivatie scrisa credibila, autorii vor fi penalizati prin neacceptarea altor contributii la manifestarile SRDNBM pe o perioada de doi ani.

   6. Adunarea Generala a SRDNBM va fi programata, de regula, în penultima zi a Congresului. Ea va fi temeinic pregatita prin grija Comitetului Director. Conducerea SRDNBM va înstiinta din vreme pe toti cei care au de prezentat informari, rapoarte ori alte materiale.

   7. Se recomanda ca Programul Congresului National al SRDNBM sa fie respectat cu rigurozitate. Daca survin modificari fortuite, organizatorii vor anunta din timp si vor lua masuri pentru limitarea impactului negativ al acestora.

   8. În conformitate cu prevederile statutare, „Jurnalul Român de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice” si „Acta Diabetologica Româna” trebuie sa asigure o larga difuzare a informatiilor despre Congresele SRDNBM si a lucrarilor prezentate la acestea.


  4. Aspecte organizatorice si financiare

   1. Organizarea Congreselor SRDNBM poate fi atribuita de catre Comitetul Director unei firme specializate si acreditate, prin comparare de oferte scrise.

   2. Alegerea firmei se va face din timp si conditiile de colaborare (inclusiv aspectele financiare) vor fi reglementate pe baza de contract.

   3. Responsabilitatile firmei organizatoare sunt urmatoarele:

    • Stabilirea , închirierea si pregatirea salilor de conferinte.
    • Stabilirea si rezervarea locurilor de cazare si a celor pentru mesele festive.
    • Procurarea mijloacelor audio-video si angajarea personalului tehnic necesar.
    • Alegerea mijloacelor de transport cele mai potrivite si obtinerea, în limitele posibilitatilor, a unor reduceri de costuri.
    • Editarea materialelor Congresului (primul anunt, al doilea anunt, programul final, volumele de rezumate), procurarea mapelor si a ecusoanelor.

   4. Comitetul local de organizare va asigura sprijinul necesar firmei organizatoare. Eventualele diferende dintre organizatorii locali si firma respectiva vor fi reglementate prin interventia Comitetului Director.

   5. Suportul financiar al organizarii Congreselor SRDNBM revine Comitetului Director si provine din:

    • fondul SRDNBM;
    • taxe de participare (stabilite de catre Comitetul Director, la sugestia celorlalti organizatori);
    • taxe de participare pentru firmele importatoare sau distribuitoare de medicamente ori aparatura medicala, cât si pentru alte firme (preluate prin mijloace legale);
    • sponsorizari diverse (în conditii fixate de lege).

   6. Trezorierul si Secretariatul SRDNBM vor supraveghea cu atentie desfasurarea operatiunilor financiare.

   7. În conformitate cu prevederile statutare, presedintele comitetului local de organizare va face o informare financiara completa asupra Congresului în fata Adunarii Generale cu proxima ocazie. Datele respective vor fi validate în prealabil de catre Comisia de Cenzori.
  ANEXA II

  FUNCTIONAREA SECRETARIATULUI SRDNBM

  1. În conformitate cu prevederile Statutului, în cadrul SRDNBM îsi desfasoara activitatea un Secretar si un Secretariat Tehnic permanent.

  2. Secretarul S R D N B M face parte din Comitetul Director, iar atributiile sale sunt fixate prin Statut.

  3. Presedintele Ales al SRDNBM propune Adunarii Generale numele Secretarului, cu care ar dori sa conlucreze, dar procedura de votare este aceeasi pentru toti membrii Comitetului Director.

  4. Secretariatul Tehnic permanent functioneaza de asemenea în conformitate cu litera si spiritul Statutului. Componenta, renumeratia si detaliile privind activitatea acestuia sunt discutate si avizate de catre Adunarea Generala, în baza propunerilor Comitetului Director.

  5. Atributiile Secretariatului Tehnic permanent sunt urmatoarele:

   • Primeste, înregistreaza si tine evidenta documentelor SRDNBM, cît si evidenta membrilor.
   • Asigura comunicarea conducerii SRDNBM cu membrii Societatii, cât si cu alte societati, asociatii si institutii ( din tara si din afara ).
   • Colecteaza cotizatiile si taxele de înscriere si elibereaza carnetele de membru.
   • Are în grija stampila SRDNBM
   • Are în grija site-ul SRDNBM ( sub atenta îndrumare a Secretarului si a Comitetului Director )
   • Are în grija activitatea economico-financiara curenta ( salarii, facturi, investitii în dotari etc. ), sub îndrumarea Trezorierului si a Comitetului Director
   • Colaboreaza cu Comitetul de Organizare ale Congreselor SRDNBM pentru buna desfasurare a acestora.
  ANEXA III

  PREMII SI DISTINCTII

  1. În conformitate cu prevederile Statutului, SRDNBM poate oferi burse, premii, distinctii ori alte recompense. Premiile SRDNBM sunt, în principiu, urmatoarele:

   • Marele Premiu al SRDNBM ( ce se confera pentru realizari ori contributii exceptionale ).
   • Premiul Anual al SRDNBM ( destinat unor realizari importante din anul precedent Congresului ).
   • Premiul pentru Tineret ( destinat încurajarii tinerilor cercetatori de specialitate ).

  2. În afara acestora, mai exista :

   • Premiul „Ion Pavel”, conferit de catre Academia de Stiinte Medicale si SRDNBM ( în cadrul Congreselor SRDNBM ).
   • Premii de firma, conferite prin întelegeri separate dintre diverse companii si SRDNBM.
   • Distinctii pentru postere.
   • Alte distinctii

  3. Întreaga activitate legata de acordarea premiilor si distinctiilor este coordonata de catre Comitetul Director al SRDNBM, sub conducerea Presedintelui Societatii.

  4. Beneficiaza de premii si distinctii personalitati din domeniul specialitatii noastre si din domenii înrudite, membri sau ne-membri ai SRDNBM, care au obtinut rezultate remarcabile pe plan profesional si stiintific.

  5. n mod exceptional, premiile si distinctiile SRDNBM pot fi acordate si unor personalitati de peste hotare.

  6. Sponsorizarea premiilor si distinctiilor se realizeaza prin întelegeri între Comitetul Director al SRDNBM si diverse companii farmaceutice ori alti agenti economici, care sprijina activitatea noastra.

  7. Premiile principale se acorda, de regula, o singura data unei anumite personalitati. În mod exceptional, acelasi premiu poate fi acordat înca o data, dar nu mai devreme de cinci ani.

  8. Secretariatul SRDNBM va tine o evidenta foarte clara a premiilor si distinctiilor.

  <BR>
  S.R.D.N.B.M.


  ©2005. Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (S.R.D.N.B.M.).
  Designed by Media Concept
  Designed by:
  Media Concept ®
  Site publicat cu sprijinul
  Novo Nordisk Farma S.R.L.
  Novo Nordisk Farma S.R.L.